Hướng dẫn quản trị Website

Giới thiệu, hướng dẫn đăng nhập Admin

Hướng dẫn cài đặt website cơ bản

Coming soon

Hướng dẫn đăng tải bài viết/sản phẩm

Coming soon

Hướng dẫn phần Menu, Widget

Coming soon

Hướng dẫn Theme Option Website phần 1

Coming soon

Hướng dẫn Theme Option Website phần 2

Coming soon

Download tài liệu “Hướng dẫn quản trị Website cơ bản”
Mời quý khách tham gia nhóm facebook “LUMOS DESIGN – HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG”