Sử dụng SSL

Đối tượng sử dụng SSL và Quy trình đăng ký SSL tại Lumos Design

Đối tượng sử dụng SSL và Quy trình đăng ký SSL tại Lumos Design

SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn …