Year End Party 2019 – Bữa tiệc của sự gắn kết Hà Nội – Hồ Chí Minh

RỘN RÀNG TIỆC CUỐI NĂM CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH LUMOS Việt Nam. Năm nay chương trình Year End Party của nhà LUMOS được tổ chức tại 2 miền Bắc, Nam tạo sự gắn kết yêu thương.